Informacje

Artykuł pt. “The Zn1−xPbxCr2Se4 - Single Crystals Obtained by Chemical Vapour Transport - Structure and Magnetic, Electrical and Thermal Properties”, którego jednym ze współautorów jest pracownik Łukasiewicz–IMBiGS dr Beata Witkowska-Kita (Główny Specjalista w Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”), został opublikowany w czasopiśmie Materials 2022, 15, 5289. (wydawnictwo: MDPI, Szwajcaria) znajdującym się w bazie Scopus. Czasopismo to jest czasopismem punktowanym (140 punktów), index IF wynosi 3,748.


Tematyką niniejszej publikacji jest struktura oraz właściwości magnetyczne, elektryczne i termiczne związków chemicznych o wzorze Zn1−xPbxCr2Se4 otrzymanych procesie chemicznego transportu pary. Związki te należą do grupy tzw. monokrystalicznych spineli chalkogenidowych i są materiałami antyferromagnetycznymi i półprzewodnikowymi.

W publikacji przedstawiono wyniki badań spineli m.in. przewodności elektrycznej i ciepła właściwego monokryształów. Badania te wykazały, że zastąpienie diamagnetycznego jonu Pb o dużym promieniu jonowym jonem Zn prowadzi do silnych krótkozasięgowych oddziaływań ferromagnetycznych w całym zakresie temperatur oraz fluktuacji spinowych w paramagnetyku.

Na podstawie wyników publikacji stwierdzono, że domieszkowane szpinele chalkogenidowe są odpowiednimi materiałami do zastosowania w wielu obszarach technologicznych, takich jak: materiały magnetyczne dla kondensatorów, transformatorów, czy komponentów w produktach elektronicznych.

Słowa kluczowe: chalkogenidy, badania rentgenowskie; właściwości magnetyczne i elektryczne; ciepło właściwe; analiza termiczna

 

 

Kategoria: